ลักษณะของจาคะ การบริจาค การให้ทาน

ลักษณะของจาคะ คือ การสละหรือการบริจาคในสิ่งที่ตนมีทั้งในด้านทรัพย์สิน ความรู้ และอารมณ์ ทั้งที่ตนมีมากหรือมีเป็นส่วนน้อยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ลักษณะของการสละหรือบริจาค ได้แก่

1. การบริจาควัตถุ
การบริจาควัตถุ คือ การสละสิ่งของที่มีลักษณะที่เป็นรูปธรรม จับต้องต้องได้ อาทิ เงิน ทอง และข้าวปลาอาหาร เป็นต้น การสละซึ่งวัตถุ นั้น แบ่งเป็น 4 ลักษณะได้แก่
– การบริจาคเงินทองเพื่อแก่ผู้ยากไร้หรือการบริจาคเพื่อนำไปสร้างสิ่งต่างๆ เช่น วัดวาอาราม โรงเรียน ที่พักอาศัย เป็นต้น
– การบริจาคทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินทอง เช่น การบริจาคโฉนดที่ดินให้แก่วัดหรือใช้เพื่อเป็นที่สาธารณประโยชน์ เป็นต้น
– การบริจาคข้าวปลาอาหารเพื่อเป็นสิ่งยังชีพ เช่น ข้าวสาร ปลา ถั่ว เป็นต้น
– การบริจาคยารักษาโรคที่ใช้สำหรับรักษาโรคต่างๆ เช่น ยารักษาไข้หวัด ยาแก้ปวด เป็นต้น
– การบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อการดำรงชีพ เช่น ถ้วยชาม หมอนมุ้ง เป็นต้น
– การบริจาคทรัพย์เพื่อใช้ในการสัญจรเดินทาง เช่น เครื่องบิน รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ เป็นต้น

2. การบริจาคความรู้
การบริจาคความรู้ คือ การอุทิศตนในการถ่ายทอด และให้ความรู้แก่ผู้ที่ไม่มีความรู้ ได้แก่
– การให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ อาทิ ให้คำปรึกษาในด้านกฏหมาย ให้คำปรึกษาในด้านสุขภาพ ให้คำปรึกษาในด้านการประกอบอาชีพ เป็นต้น
– การสอนหนังสือแก่ผู้ด้อยโอกาส

3. การบริจาคอวัยวะ
การบริจาคอวัยวะ คือ การบริจาคอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของตนให้แก่ผู้ที่มีอวัยวะบกพร่อง ซึ่งอาจบริจาคอวัยวะในขณะที่ตนยังมีชีวิตอยู่หรือบริจาคอวัยวะหลังจากที่ตนเสียชีวิตไปแล้ว ได้แก่ การบริจาคดวงตา การบริจาคไต เป็นต้น

4. การบริจาค/สละทางด้านอารมณ์
การบริจาคทางด้านอารมณ์หรือเรียกให้เหมาะสม คือ การสละอารมณ์ ถือเป็นการสละอารมณ์ และความรู้สึกที่ไม่ดี ซึ่งมีลักษณะที่เป็นนามธรรม โดยอารมณ์ของปุถุชนทั่วไป ได้แก่ ความโลภ ความโกรธ และความหลง โดยอารมณ์ 3 อย่างนี้ ถือเป็นอารมณ์พื้นฐานที่ปุถุชนทั่วไปยังละไม่ได้ แต่สามารถลด และระงับอารมณ์เหล่านี้ได้หากมีการฝึกจิตด้วยธรรมต่างๆ อันจะนำมาซึ่งความสงบของจิตใจ และพร้อมที่จะระงับอารมณ์ความต้องการของตนได้ด้วยจิตที่ยินดี ดังนั้น ผู้ที่สามารถสละซึ่งอารมณ์เหล่านี้ได้ ย่อมแสดงถึงการลดความต้องการของตนได้ จึงถือเป็นการบริจาคหรือการให้อีกอย่างหนึ่งที่จับต้องไม่ได้ นอกจากนั้น ผลดีที่ตามมาสู่ตนนอกเหนือจากจิตใจที่สงบขึ้น ได้แก่
– เป็นผู้มีสุขภาพจิตที่ดี
– จิตมีสมาธิในการทำงาน และการประกอบอาชีพ
– เป็นผู้มีปัญญา และสามารถแก้ไขปัญหาได้ดี
– ผู้คนรอบข้างให้ความเคารพนับถือ
– ไม่มีศัตรู ไม่มีผู้ที่จะมาหวังร้าย
– ครอบครัวมีความอยู่เย็นเป็นสุข