การรักษาศีล

             การรักษาศีลเป็นสิ่งที่จำทำให้จิตใจเกิดความสงบ เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยเกิดสิ่งที่ดีงาม เพราะศีลทำให้กามศีลเป็นเครื่องรักษากายวาจาใจให้ไปสู่ทิศทางที่ดีงาม ไม่ใช่เกิดกรรมเวรภัย

              การรักษาศีลย่อมทำให้เกิดประโยชน์อานิสงส์ เช่นถ้าหากว่าเป็นฆราวาสจะต้องมีการรักษาศีล เช่นการรักษาศีล5 ศีล8 ศีล10 หรือศีล 227 อย่างพระภิกษุสงฆ์ที่มาในพระปาฏิโมกข์ การที่จะรักษาสิ่งใดก็ต้องใช้ปัญญาระดับเบื้องต้นแรกหรือขั้นพื้นฐาน ต้องศึกษาสิ่งให้เข้าใจให้ดีก่อนทั้งรู้วิธีการรักษาศีลให้ถูกต้องว่าศีลแต่ละข้อจะรักษาให้มีความสมบูรณ์และบริสุทธิ์ได้อย่างไร มิใช่พูดว่าจะต้องรักษาศีลอย่างนั้นอย่างนี้ ดังในพิธีอย่างพระก่อนอื่นจะต้องมีพิธีการจุดธูปเทียน กราบพระรัตนตรัยอาราธนาศีล เรียงลำดับตามประเพณีที่เราเคยทำมา เพราะอุบายในการรักษาศีลแต่ละข้อนั้นมีอุบายในการรักษาศีลแตกต่างกัน ฉะนั้นเราจะต้องรับใช้ปัญญาในการพิจารณาในการรักษาศีลทุกขั้นตอน ฆราวาสก็ต้องมีปัญญารักษาศีลของฆราวาส เณรก็ต้องมีปัญญารักษาสิ่งของตนเองเช่นกัน ไม่เช่นนั้นสิ่งที่ขาดตกบกพร่องเศร้าหมองโดยไม่รู้ตัว ถ้ามีปัญญาในการรักษาศีลอยู่ ความบริสุทธิ์ในศีลจะมีอยู่ที่กายวาจาใจของเราตลอดไป จะแสดงบ่งบอกให้เห็น

                คนที่มีศีลจะมีนิสัยลักษณะแตกต่างกับผู้ที่ไม่มี สิ่งที่คิดจะทำอะไรอย่างไรก็ไม่มีข้อบังคับห้ามตนเองได้ ขาดการควบคุมจิตใจตน ทำอะไรตามอำเภอใจ บางครั้งเป็นคนลุอำนาจตนอาจแสดงอาการเกรี้ยวกราดต่างๆนานาออกมาได้ เมื่อเจออะไรนิดหน่อยก็โวยวายเดือดร้อนลุกเป็นไฟ ขาดการควบคุมสติของตนเองหรือบางครั้งทะเลาะวิวาทกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง สิ่งทั้งหมดเป็นปริยัติจะต้องใช้ปัญญาในการศึกษาให้เข้าใจดีก่อน เพราะเป็นสิ่งจะนำบังคับจิตใจตน ก่อนอื่นจะต้องหัดดับจิตใจตนให้อ่อนตามศีลนั้น ไม่ลุอำนาจแก่ความอยาก มองเห็นภัยเห็นโทษที่เกิดขึ้นอานิสงส์ที่จะได้รับจิตจึงจะได้เป็นสัมมาทิฏฐิเกิดปัญญาเห็นชอบในการรักษาศีลได้ จะรักษาศีลหยาบกร้านละเอียดอ่อนอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับปัญญาของแต่ละบุคคล แต่สิ่งสำคัญจะต้องลงมือปฏิบัติตามจริงๆ บังคับหักห้ามใจตนให้ได้จริง ใช่ว่าจะพูดแต่ปากหรือสมาทานเพียงปากเท่านั้น ความจริงหรือความบริสุทธิ์เท่านั้นที่ตนเองจะรู้ได้จริงๆเพราะนั่นคือศีลปกติ จะต้องรักษาทางกายวาจาใจตนเองให้เรียบร้อยอยู่ในกรอบแห่งความดี ทั้งมีความละอายในการที่จะละเมิดศีลนั้นด้วย ความบริสุทธิ์ในใจจะเกิดขึ้น อานิสงส์จะเกิดขึ้น ผลแห่งการรักษาศีล หากตายไปยังส่งให้ไปเกิดบนสวรรค์ยังชั้นต่างๆมีสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาเป็นต้น