วันปรินิพพาน

             วันปรินิพพานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงใช้ระยะเวลาในการเผยแพร่พระศาสนาเป็นเวลาครบ 45 พรรษาในระยะที่ทรงเผยแพร่พระศาสนาอยู่นั้นได้เกิดมีพระสาวกคือลูกศิษย์จำนวนมากมายหลายหมื่นแสนรูป ช่วยเป็นกำลังในการเผยแพร่เพราะเห็นความสำคัญในทางพระศาสนาอันจะเป็นประโยชน์ต่อหมู่มวลสัตว์โลกที่จมอยู่กับความทุกข์กองกิเลส             

              พระสาวกเหล่านั้นได้อุทิศตนต่างช่วยกันจรรโลงพระพุทธศาสนาให้กว้างไกลออกไปสู่สายตาชาวโลกหลายรัฐของประเทศชมพูทวีป พระองค์ทรงมีพระสารีบุตรเป็นอัครสาวกฝ่ายขวาเป็นผู้มีปัญญามาก และมีพักพระอัครสาวกฝ่ายซ้ายคือพระมหาโมคคัลลานะเป็นผู้มีความชำนาญทางอิทธิฤทธิ์ จนพระพุทธศาสนามั่นคงแข็งแรงดีตอนนั้นพระองค์มีพระชนมายุครบ 80 ปีทรงให้ปัจฉิมโอวาทสุดท้ายแก่พระสงฆ์ว่า

             ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่า สังขารทั้งหลายย่อมมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงประพฤติธรรมที่เป็นประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่น    ให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิด จากนั้นได้เข้าสู่พระปรินิพพานที่เมืองกุสินาราในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 ภายใต้ต้นสาละทั้งคู่นับจากวันที่พระองค์ได้ปรินิพานจวบจนบัดนี้