พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญวิธีทรมานร่างกายตนอย่างไร

            พระองค์ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา คือการทรมานตน ในสมัยนั้นคนอินเดียที่เป็นนักบวชจะต้องทรมานตนว่าเป็นสิ่งที่ยอดยิ่ง เพราะเป็นสิ่งที่คนยกย่องนับถือ     

            องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงหันมาทรมานร่างกายตนเองต่างๆมากมายหลายวิธี เช่น การเอาหนามทิ่มแทงตามตัว การนอนเกลือกกลิ้งดินทรายร้อนๆ การรับเสวยขี้วัว การนอนบนต้นไม้ การนอนบนหนามแหลมคมให้ทิ่มแทง น และ การทรมานต่างๆนานาที่นักบวชลัทธิต่างๆนิยมยกย่องว่าดี ถูกต้อง แต่ก็ไม่เป็นหนทางหมดความทุกข์ เช่น การบำเพ็ญทุกรกิริยาอีกอย่างหนึ่ง เมื่อพระองค์ได้ตัดสินใจออกจากลัทธิต่างๆมาแล้ว พระองค์ก็ได้มาพักอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันกับนักบวชปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 จากนั้นก็ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยาก็ส่งไม่พบทางแห่งสัจธรรม จึงทรงเลิกการทรมานตนจึงทรงมุ่งหน้าไปสู่แม่น้ำเนรัญชราใกล้ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ได้รับข้าวมธุปายาสจากนางสุชาดาอธิษฐานจิต ลอยถาดและทรงบำเพ็ญเพียรทางสายกลาง พิจารณาทำให้ได้ตรัสรู้ ในวันพระจันทร์เต็มดวงขึ้น 15 ค่ำเดือน๖ สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสัมมาสัมโพธิญาณ

 

พระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรจนร่างกายซูบผอม

ทรงได้รับข้าวมธุปายาสจากนางสุชาดา

พระองค์ทรงตรัสรู้ ในวันพระจันทร์เต็มดวง สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า